2009 års konferens

Vilka politiska verktyg finns idag för att hantera klimat- och finanskrisen?

Senhösten 2006 blev klimatkrisen en av de stora frågorna på den politiska dagordningen i Sverige. Två år senare skakas världen av en ekonomisk kris. Båda dessa kriser är svårhanterliga, komplexa och av global omfattning – men måste ändå hanteras. Vilka verktyg finns i dag för att hantera dessa kriser? Vilken styrningskapacitet finns, inom stater och internationella samarbetsorgan? Och hur påverkas demokratin av dessa politikens förändrade förutsättningar? Det är frågor som dessa vi vill lyfta till diskussion genom denna konferens, anordnad av Arbetarrörelsens forskarnätverk i samarbete med Arbetarrörelsens Tankesmedja och socialdemokratiska studentförbundet.

Staten och dess förvaltning har under de senaste århundradena varit en av de mest stabila institutionerna i samhället. Under senare årtionden har detta dock förändrats. Statens verksamhet har blivit allt mer omfattande, komplex och differentierad, inte minst som en följd av internationaliseringen. Forskare har pekat på att sätten att styra, reglera och organisera samhället har anpassats och förändrats. Det handlar i dag mer om mjuka sätt att styra (frivilliga överenskommelser) än hårda (lagstiftning och sanktioner), mer om nätverk än hierarki. Staten har även avhänt sig makt till kommunal, europeisk och internationell nivå, till myndigheter inom den egna förvaltningen samt till företag och organisationer i samhället runt omkring.

Vad innebär de senaste årens kriser, för klimatet och ekonomin, för denna utveckling av staten? Vilka är förutsättningarna för att bemöta de nya utmaningarna på ett sätt som stärker den politiska styrningen och folkstyret?

Välkommen till årets AFN-konferens!

Välkommen till en tvådagars konferens om framtidens stora politiska utmaningar – klimatfrågan och den ekonomiska krisen.

Vi vill härmed bjuda in dig som är forskare, eller dig inom arbetarrörelsen som arbetar politiskt med dessa frågor, till ett gemensamt samtal.

Förra året arrangerade det nystartade Arbetarrörelsens forskarnätverk sin första konferens. Då förde vi en mer förutsättningslös diskussion, med utgångspunkt i papers som deltagarna hade skrivit.

Årets konferens kommer att vara lite annorlunda upplagd. Den första dagen, fredagen den 8 maj, ägnas helt åt tre paneler som alla kretsar kring frågan om politisk styrning i ljuset av klimat- och finanskrisen. Till panelerna har en rad forskare och politiker bjudits in, för att ge sitt perspektiv på dessa frågor.

Den andra dagen, lördag 9 maj, kommer vi liksom förra året att ha olika seminarier på vilka vi diskuterar olika teman. För dig som är forskare kommer här att erbjudas möjlighet att presentera din forskning, oavsett om det berör konferensens huvudtema eller andra viktiga frågor.

Det är även möjligt att enbart delta en av dagarna, för de som önskar detta.

Konferensen är kostnadsfri. Vi bjuder på fika och lunch.

Här på vår hemsida eller i vår konferensfolder finner du vårt program, praktisk information och kan läsa mer om Arbetarrörelsens forskarnätverk.

Lördagens seminariepass

Lördagens del av konferensen innehåller tre seminariepass. Under varje pass hålls parallellt olika seminarier. Du väljer själv vilka seminarier du deltar på och om du vill presentera en text, eller bara vara med i diskussionerna.

Vi uppmanar dem som vill presentera ett paper om sin forskning att anmäla sitt intresse senast 30 april, genom att skicka in ett abstract eller ett färdigt paper. Hur vi i slutändan kommer att gruppera paperpresentationerna beror på vilka teman som aktualiseras i de anmälda papren. Vi vill dock föreslå några övergripande teman, som seminarierna skulle kunna kretsa kring:

 • Klimat, energi och miljömässigt hållbar infrastruktur
 • Ekonomisk styrning och näringspolitik
 • Folkhälsa och ojämlikhet
 • Brottslighet, straff och kriminalpolitik
 • Utbildning och forskningspolitik
 • Internationell politik och globalisering
 • Arbetsmarknad, arbetsliv och socialförsäkringar
 • Klass, kön och etnicitet: diskriminering och ojämlikhet
 • Politiska partier, sociala rörelser och politiskt deltagande
 • Medborgarnas värderingar – stabila eller förändrade?
 • Arbetarrörelsens historia och kultur
 • Vad är socialdemokrati idag? Om idéarv och idéutveckling

Om du har önskemål om att ditt paper ska presenteras under något av dessa teman, ange gärna det i din anmälan. Passar inte ditt forskningsämne in under någon av de ovanstående rubrikerna, ge gärna förslag på ytterligare teman i din anmälan.

Annons