2010 års konferens

Vilka lärdomar bör politiken dra av den nya forskningen om ojämlikhet?

Sedan 1980-talet har den ekonomiska politikens inriktning kommit att läggas om i en rad länder världen över. En central premiss för detta har varit antagandet att den ekonomiska jämlikheten dessförinnan hade drivits för långt. Man menade att det krävdes större ekonomiska incitament för att generera den tillväxt som skulle möjliggöra en höjning av den allmänna välfärdsnivån. I praktiken var det detsamma som en politik för ökade klyftor.

Resultaten av denna politiska omläggning blir nu allt tydligare, både i Sverige och omvärlden, även om det sällan diskuteras. Exempelvis tillhörde Sverige de OECD-länder, näst efter Storbritannien och USA, i vilka den ekonomiska ojämlikheten ökade mest mellan åren 1980 och 2000.

Samtidigt visar alltmer forskning att ökade ekonomiska klyftor ingalunda bidrar till att förbättra samhället överlag. Fler forskare menar nu att det inte är tillväxtnivån utan graden av inkomstjämlikhet som står i tydligt samband med ett antal centrala mått på samhällets välstånd. Under förra året rönte de brittiska forskarna Richard Wilkinson och Kate Pickett stor internationell uppmärksamhet genom sin bok The Spirit Level, i vilken de menar att medborgarna i jämlika samhällen är mer friska, mer jämställda, mindre drabbade av brottslighet, har längre livslängd och är mer socialt rörliga över klassgränser.

För att skapa utrymme för en diskussion med utgångspunkt i denna forskning bjuder Arbetarrörelsens forskarnätverk, i samarbete med Arbetarrörelsens Tankesmedja, in till en konferens om jämlikhetens och ojämlikhetens betydelse för vårt samhälle.

Välkommen till årets AFN-konferens!

Välkommen till en tvådagars konferens om jämlikhetens och ojämlikhetens betydelse för samhället. Vi vill härmed bjuda in dig som är forskare, eller dig inom arbetarrörelsen som arbetar politiskt med dessa frågor, till ett gemensamt samtal.

Arbetarrörelsens forskarnätverk har nu hunnit arrangera två konferenser sedan starten 2008.

Liksom förra året – då temat var finans- och klimatkrisen – kommer 2010 års konferens att både innehålla föreläsningar utifrån temat och möjligheter för deltagarna att presentera sin egen forskning.

Den första dagen, fredagen den 9 april, ägnas helt åt tre föreläsningar och två panelsamtal, som på olika sätt berör frågan om ojämlikhetens betydelse. Föreläsarna är Richard Wilkinson (som föreläser på engelska), Stefan Svallfors och Joakim Palme. I panelerna kommer politiker (bland annat Mona Sahlin), fackföreningsrepresentanter (från LO och TCO) samt forskare att medverka, för att ge sitt perspektiv på dessa frågor.

Den andra dagen, lördag 10 april, kommer vi liksom förra året att ha olika seminarier på vilka vi diskuterar olika teman. För dig som är forskare kommer här att erbjudas möjlighet att presentera din forskning, oavsett om det berör konferensens huvudtema eller andra viktiga frågor.

Det är även möjligt att enbart delta en av dagarna, för de som önskar detta.

Konferensen är kostnadsfri. Vi bjuder på fika och lunch.

Här på vår hemsida eller i vår konferensfolder finner du vårt konferensprogram, praktisk information och kan läsa mer om Arbetarrörelsens forskarnätverk.

Lördagens seminariepass

Lördagens del av konferensen innehåller två seminariepass. Under varje pass hålls parallellt olika seminarier (beroende på antalet papers som kommer in). Du väljer själv vilka seminarier du deltar på och om du vill presentera en text, eller bara vara med i diskussionerna.

Vi uppmanar dem som vill presentera ett paper om sin forskning att anmäla sitt intresse senast 31 mars, genom att skicka in ett abstract eller ett färdigt paper. Hur vi i slutändan kommer att gruppera paperpresentationerna beror på vilka teman som aktualiseras i de anmälda papren. Vi vill dock föreslå några övergripande teman, som seminarierna skulle kunna kretsa kring:

 • Folkhälsa, välfärd, ekonomisk tillväxt och ojämlikhet (Richard Wilkinson planerar att delta vid denna session)
 • Klass, kön och etnicitet: diskriminering och ojämlikhet
 • Arbetsmarknad, arbetsliv och socialförsäkringar
 • Klimat, energi och miljömässigt hållbar infrastruktur
 • Brottslighet, straff och kriminalpolitik
 • Utbildning och forskningspolitik
 • Internationell politik och globalisering
 • Politiska partier, sociala rörelser och politiskt deltagande
 • Medborgarnas värderingar – stabila eller förändrade?
 • Arbetarrörelsens historia och kultur
 • Vad är socialdemokrati idag? Om idéarv och idéutveckling

Om du har önskemål om att ditt paper ska presenteras under något av dessa teman, ange gärna det i din anmälan. Passar inte ditt forskningsämne in under någon av de ovanstående rubrikerna, ge gärna förslag på ytterligare teman i din anmälan.

Annons