2013 års konferens

Den fulla sysselsättningen och makten över arbetet

Tisdag 14 och onsdag 15 maj 2013 på Runö folkhögskola, Åkersberga (utanför Stockholm).

Under senare årtionden har arbetsmarknaden förändrats. Tyngdpunkten inom sysselsättningen har förskjutits från industri- till tjänstearbeten. Andelen fast anställda har minskat till förmån för tidsbegränsade anställningar och anställningar genom bemanningsföretag. Kvinnors deltagande på arbetsmarknaden har ökat markant, men fortfarande har kvinnor i genomsnitt lägre löner än män och många är ofrivilligt deltidsanställda. Löneskillnaderna mellan löntagargrupper har ökat och det finns i dag en historiskt sett hög andel arbetslösa medborgare.

Samtidigt har den politiska diskussionen och styrkeförhållandena inom både politik och arbetsmarknad förskjutits. Å ena sidan har synsätt som betonat marknadslösningar vunnit terräng. Den arbetsmarknadspolitiska samsyn som en gång präglade Sverige har alltmer ifrågasatts. Till detta kommer att fackföreningsrörelsens position försvagats, av allt ifrån internationell konkurrens till minskat politiskt inflytande. Å andra sidan har marknadslösningar alltmer kommit att ifrågasättas. I synnerhet efter den globala finanskrisen 2008 har det blivit svårt för borgerliga partier att hävda sin tidigare starka marknadsinriktning när arbetslösheten når nya rekordnivåer.

Hur kan fackföreningsrörelsen och arbetarrörelsens politiska gren agera för att främja sina traditionella målsättningar om ökad jämlikhet, full sysselsättning och stärkt arbetsplatsinflytande under dessa nya förutsättningar? Hur kan löntagarna inom såväl arbetar- som tjänstemannayrken mobiliseras för att stödja det arbetet?

För att belysa dessa frågor arrangerar Arbetarrörelsens forskarnätverk två konferens- och utbildningsdagar på Runö folkhögskola utanför Stockholm. Till konferensen välkomnar vi forskare samt förtroendevalda, utredare och politiker inom fackförenings- och arbetarrörelsen. Vår målsättning är att skapa ett forum för gemensam diskussion om arbetsmarknadens förändringar och de utmaningar de leder till för arbetarrörelsen. Genom att arrangera dessa konferens- och utbildningsdagar vill vi också möjliggöra mer informella samtal mellan dessa grupper.

Vi inbjuder därför dig som är forskare eller doktorand att presentera din forskning på konferensen. Vi är övertygade om att utmaningarna på arbetsmarknaden kräver en tvärvetenskaplig ansats och ser därför gärna att forskare från olika discipliner deltar. Vi välkomnar presentationer utifrån olika aspekter av arbetets och arbetsmarknadens villkor: den fackliga organiseringen, arbetsmarknadspolitiken, klass och politiskt deltagande, hälsa och arbete, utbildningens roll för arbetsmarknaden, den ekonomiska politiken, med mera.

För dig som är forskare eller doktorand och vill presentera din forskning är konferensen kostnadsfri. Notera dock att antalet platser är begränsade. Mer information om hur du anmäler att du vill presentera din forskning hittar du längre ned på denna sida.

Konferensen arrangeras av Arbetarrörelsens forskarnätverk tillsammans med Runö folkhögskola, Arbetarrörelsens Tankesmedja och Socialdemokratiska studentförbundet.

Har du frågor om konferensen, kontakta konferensens koordinator Lina Stenberg (e-post lina.stenberg@asmedjan.se, tel. 0703-190038) för mer information.

• Konferensens program

Tisdag 14 maj

10.00 Bussresa från Cityterminalen – Runö

-11.45 Registrering och praktisk information

11.45–13.00 Konferensens öppnande

Keynote talare: Utanförskapandets logik – trender av desintegration och exklusion i svensk välfärdsutveckling – Tapio Salonen (professor i socialt arbete, dekan Malmö högskola).

13.00–14.00 Lunch

14.00–15.45 Parallell session nr 1 (i mindre grupper)

Under denna programpunkt presenterar forskare och doktorander sin forskning på en rad sessioner som hålls parallellt. För mer information om denna punkt, se nedan.

 15.45–16:15 Fika

16.15-17.15 Makten över arbetet i en avprofessionaliserad tid

New Public Management, ökad automatisering, reglering och detaljstyrning på arbetsplatsen – hur påverkar det arbetsmiljön och medarbetarinflytandet?

Medverkar gör Shirin Ahlbäck Öberg (docent i statsvetenskap, Uppsala universitet) och Töres Theorell (professor i psykosocial miljömedicin, Karolinska Institutet). Diskussionsledare: Johanna Pettersson (doktorand i statsvetenskap, Uppsala universitet).

18.00  Buss till Cityterminalen (för deltagare utan logi)

18:15 Middag och kvällsunderhållning

 Onsdag 15 maj

7.30 Bussresa från Cityterminalen till Runö

7.00-8.30 Frukost

 8.45–10.30 Parallell session nr 2 (i mindre grupper)

Under denna programpunkt presenterar forskare och doktorander sin forskning på en rad sessioner som hålls parallellt. För mer information om denna punkt, se nedan.

10.30-11.00 Fika

11:00–12.00 Full sysselsättning för vissa? – en utmaning för arbetarrörelsen

– Vad blir de politiska konsekvenserna av ett utanförskap på arbetsmarknaden? På lång sikt, på samhällsnivå och på individnivå.

Medverkar gör Johannes Lindvall (docent i statsvetenskap, Lunds universitet) och Frida Boräng (fil dr i statsvetenskap, Göteborgs universitet). Diskussionsledare: Ann-Sofie Hermansson (Tankeverksamheten).

12.00–13.00 Lunch

13.00–14.30 Slutdiskussion: Full sysselsättning och makt över arbetet – går det att kombinera?

I en avslutande diskussion dras ämnet för konferensen till sin spets. Hur går Arbetarrörelsen vidare med den kunskap som förmedlats under konferensen?

Medverkande i panelen är:

-Ylva Johansson (S-riksdagspolitiker och vice ordförande Arbetsmarknadsutskottet),

– Thomas Carlén (LO-ekonom),

– Roger Mörtvik (samhällspolitisk chef, TCO),

– Irene Wennemo (Doktor i sociologi, ordförande i den parlamentariska socialförsäkringsutredningen),

– Anders Forslund (professor, bitr chef IFAU, Uppsala universitet)

– Diskussionsledare: Monika Arvidsson (Utredningschef, A-smedjan)

14.30 Fika

15.00 Bussresa till Cityterminalen

Parallella sessioner

Vid två pass under konferensen, ett på tisdagen och ett på onsdagen, finns det möjlighet att välja session att delta vid. Nedan finns en förteckning över de parallella sessioner som ges under de båda dagarna:

Tisdag 14 maj kl. 14.00-15.45

Under tisdagen kommer session a, b, c och d att hållas parallellt, och det finns därmed möjlighet att välja att närvara vid en av dessa.

a) Klassmobilisering i vår tid – Vilken påverkan har klass på väljarströmningar, liksom fackligt och politiskt engagemang?

 • Sandra Engelbrecht (Fil. mag. i statsvetenskap, Göteborgs universitet) och Love Christensen (Biträdande Forskare Göteborgs universitet): ”Insiders och outsiders i svensk arbetsmarknadsopinion”
 • Erik Vestin (Doktorand statsvetenskap, Göteborgs universitet): ”Tungan på vågen? Medelklassen, väljarrörligheten och regeringsmakten i Sverige”
 • Magnus Wennerhag (Universitetslektor sociologi, Göteborgs universitet och Södertörns högskola): ”Kommer alla till tals i politiken? Betydelsen av klass och andra sociala faktorer för medborgarnas politiska och fackliga engagemang.”
 • Johanna Rickne (fil dr. i nationalekonomi, Institutet för Näringslivsforskning) och Olle Folke (assistant professor vid SIPA på Columbia University, New York): ”Gender quotas and the crisis of the mediocre man: theory and evidence from Sweden.”
 • Sessionen leds av Erik Vestin och Magnus Wennerhag. 

b) Aktiv arbetsmarknadspolitik – en fungerande politik för full sysselsättning?

 • Johanna Gustavsson (Doktorand handikappvetenskap, Örebro universitet): ”Arbetsgivarens perspektiv: vad påverkar rekrytering av personer med funktionsnedsättning?”
 • Katarina Thoren (Fil. Dr universitetslektor, socialt arbete, Stockholms universitet) ”Studie av Stockholms stads jobbtorg”
 • Jennie K Larsson (Doktorand, Etnicitet och migration, Linköpings universitet): ”Från rättigheter till skyldigheter – systemskiftet i svensk integrationspolitik”
 • Presentationerna i session b) kommenteras av Linda Grape, utredare på LO
 • Sessionen leds av Tove Eliasson (doktorand i nationalekonomi vid Institutet for bostads- och urbanforskning, IBF, Uppsala universitet) och Linna Martén (doktorand i nationalekonomi, Uppsala universitet)

c) Fungerar den svenska modellen?

 • Åke Sandberg (Professor emeritus, sociologi, företagsekonomi, Stockholms universitet): ”Den ‘svenska modellen’ ifågasatt: samhälle, företagsledning, arbete”.
 • Monica Quirico (forskare vid FIERI, International and European Forum for Migration Research i Turin, Italien; honorary research fellow vid Södertörns högskola): ”Facing Economic and Demographic Challenges? The ”Swedish Model” and the new labour migration policy”.
 • Roland Granqvist (Professor emeritus, företagsekonomi Stockholms universitet och Högskolan i Dalarna): ”Skatter, välfärd och sysselsättning”.
 • Presentationerna i session c) kommenteras av Anna-Kirsti Löfgren, LO-ekonom. 
 • Sessionen leds av Elin Molin

d) Det flexibla arbetet – en ”win-win-situation”?

 • Sten Gellerstedt (Adj. professor, arbetsvetenskap, Luleå tekniska universitet): ”Botas utarmade jobb och digital taylorism med högre lägsta lön?”.
 • Ann Bergman (Docent, arbetsvetenskap, Karlstads universitet): ” Tillgänglighet för arbete, familj och kunder – några nedslag i handelsanställdas arbetsvillkor och deras möjligheter att förena arbete och familj”
 • Carl Marklund (Postdoktor, statsvetenskap, Södertörns högskola): ” Allt väl i välfärdsstaten? Lyckoforskningen och krispolitiken”.
 • Jonas Lundsten (Fil.dr. och universitetslektor, ledarskap och organisation Malmö högskola): ”Motivation i arbetet och motivation till förändring: Om en spiraleffekt i svårigheten att mobilisera löntagarna”.
 • Presentationerna i session d) kommenteras av Magnus Nilsson, ordförande S-studenter. 

Onsdag 15 maj kl. 08:45-10.30

Under onsdagen kommer session e, f och g att hållas parallellt, och det finns därmed möjlighet att välja att närvara vid en av dessa.

e) Vad blir fackens roll på framtidens arbetsmarknad?

 • Paula Mulinari (Lektor, socialt arbete, Malmö högskola): ”Att mentalt lämna arbetet: former för motstånd mot rasism på arbetsplatser”.
 • Åsa Eriksson (Doktorand, genusvetenskap, Stockholms universitet): ”Prekära arbetsvillkor och motståndsstrategier bland lantarbetare i Sydafrika”.
 • Åsa Odin Ekman (M.Phil, sociologi, Cambridge University): ” Klasstruktur i förändring”.
 • Annette Thörnqvist (Fil. Dr. Docent, ekonomisk historia/arbetsvetenskap Stockholms universitet): ” Fackliga problem och utmaningar i konkurrensutsättningens slagskugga”.
 • Presentationerna i session e) kommenteras av: Antti Vainio, Utredare, Nordiska Transportarbetarefederationen
 • Sessionen leds av Erik Bengtsson (doktorand i ekonomisk historia, Göteborgs universitet)

f) Den icke-fungerande arbetsmarknaden – Arbetslöshet, socialförsäkringar och social utsatthet

 • Petra Ornstein (Forskarstuderande statistik, Uppsala universitet): ”Hur bekostas slaget? – Fördelning av ekonomiska konsekvenser av grovt våld över brottsoffret respektive olika socialförsäkringssystem samt socialbidrag”.
 • Jenny Nybom (Fil dr. socialt arbete, Stockholms universitet): ” Aktivering av socialbidragstagare – om stöd och kontroll i socialtjänsten”
 • Kristina Hillgren (Leg psykolog, narkomani, infektionssjukdomar, Karolinska institutet): ”Injektionsmissbrukaren – mångas arbetsmarknad”
 • Mattias Strandh (Professor, sociologi, Umeå universitet): ” Arbetslöshetens ärr – arbetslöshetserfarenheter och mental hälsa under livsbanan”.
 • Presentationerna i session f) kommenteras av Ulrika Vedin, utredare på LO.
 • Sessionen leds av Pär Nyman (doktorand i statsvetenskap, Uppsala universitet).

g) Hur ser situationen ut för de nya migrantarbetarna?

 • Denis Frank (Fil dr. sociologi, Göteborgs universitet): ”Globaliseringen av migrationen till Sverige: Arbetskraftsinvandringen från Indien och Kina 2008-2014”
 • Louisa Vogiazides (doktorand kulturgeografi, Stockholms universitet): ” Utnyttjande av migrantarbetare i restaurangsbranschen och inom bärplockning”
 • Olle Frödin (Fil dr. sociologi, Lunds universitet):  ”The primacy of ideology. Policy preferences, economic change and the U-turn in Swedish labor immigration policy”.
 • Karin Krifors (Doktorand, etnicitet och migration, Linköpings universitet): ”Transnationellt arbete och den globala arbetskraften”.

Presentationerna i session g) kommenteras av Monika Arvidsson (Utredningschef A-smedjan).

Sessionen leds av Tove Eliasson (doktorand i nationalekonomi vid Institutet for bostads- och urbanforskning, IBF, Uppsala universitet) och Johanna Pettersson (doktorand i statsvetenskap, Uppsala universitet).

Annons

2 tankar på “2013 års konferens

 1. Pingback: Den fulla sysselsättningen och makten över arbetet | Tiden

 2. Pingback: Den fulla sysselsättningen och makten över arbetet

Kommentarer är stängda.