2012 års konferens

Social sammanhållning i tider av ojämlikhet och ekonomisk kris

Onsdag 23 maj 2012 i Riksdagshuset, Stockholm

Vi lever i en tid präglad av tilltagande ojämlikhet och ökade sociala motsättningar. Sedan 1980-talet har inkomstojämlikheterna ökat i flertalet västländer. Under senare år har den globala finanskrisen i en rad stater utmanat de välfärdssystem som sedan efterkrigstiden utmärkt många västerländska demokratier.

Inom forskningen har man samtidigt konstaterat att västliga samhällen sedan 1970-talet alltmer kommit att präglas av frihetliga värderingar, tolerans för mångfald och ett mer aktivt politiskt deltagande bland medborgarna. Detta har ofta satts i samband med den generella välfärdsstatens framväxt, som har garanterat alla individer ett omfattande socialt skydd och därigenom minskat spänningar mellan samhällsgrupper.

Frågan är hur den ökade ojämlikhet som vi i dag bevittnar påverkar den sociala sammanhållningens former. Ifall välfärdsstaten tidigare var det som kunde garantera social sammanhållning, vad händer när välfärdsarrangemangen alltmer utmanas av privata lösningar och konkurrensmentalitet, och ojämlikheten mellan samhällsgrupper tilltar?

För att belysa dessa frågor bjuder Arbetarrörelsens forskarnätverk in till en heldagskonferens, under vilken en rad forskare kommer att tala om vilka uttryck som ojämlikheten tar sig i samhället och hur den påverkar den sociala sammanhållningen. Medverkar gör bland andra forskare som Kerstin Jacobsson, Staffan Lindberg, Lisbeth Lundahl och Maria Oskarson, och politiker som Magdalena Andersson och Katrin Stjernfeldt Jammeh. Mer information om konferensens program i sin helhet hittar du längre ned på denna sida.

Konferensen arrangeras av Arbetarrörelsens forskarnätverk tillsammans med Arbetarrörelsens Tankesmedja och Socialdemokratiska studentförbundet.

Har du frågor om konferensen, kontakta konferensens koordinator Malin Hanson (e-post malin.hanson@ts.lo.se) för mer information.

Konferensens program

08.30–09.15
Registrering.

08.45–09.15
Kaffe och smörgås.

09.15–10.30
Medborgarskap, demokrati, tillit och social sammanhållning
Föredrag av Kerstin Jacobsson (professor i sociologi, Södertörns högskola) och Staffan Lindberg (docent i statsvetenskap, Göteborgs universitet), därefter ett samtal som leds av Lena Sommestad (professor i ekonomisk historia, tidigare miljöminister).

10.30–10.45
Kommentar av Magdalena Andersson (ekonomisk-politisk talesperson för Socialdemokraterna).

11.00-12.30
Välfärd, marknad, utbildning och social sammanhållning
Föredrag av Lisbeth Lundahl (professor i pedagogiskt arbete, Umeå universitet), Mattias Bengtsson (forskare i sociologi, Göteborgs universitet) och Andreas Bergh (docent i nationalekonomi, Lunds universitet), därefter ett samtal som leds av Laila Abdhallah (doktorand i socialantropologi, Stockholms universitet).

12.30–13.30
Lunch

13.30–15.30
Parallella seminarier
Under denna programpunkt presenterar forskare och doktorander papers och uppsatser med anknytning till konferensens tema, i några seminarier som hålls parallellt. För mer information om denna punkt, se nedan.

15.30–16.00
Kaffe

16.00–17.30
Den sociala sammanhållningen, ojämlikheten och välfärdens organisering
Ett avslutande samtal mellan Markus Jäntti (professor i ekonomi, Stockholms universitet), Maria Oskarson (docent i statsvetenskap, Göteborgs universitet), Katrin Stjernfeldt Jammeh (S-kommunalråd, Malmö) och Morgan Johansson (S-riksdagsledamot). Samtalet leds av Kerstin Alnebratt (doktor i genusvetenskap och ordförande för Arbetarrörelsens Tankesmedja).

Parallella seminarier
Mellan kl 13.30 och 15.30 presenterar ett antal forskare och doktorander sin forskning, enligt följande uppdelning:

1. Arbetsmarknad, ekonomi och välfärdens institutioner

 • Ragnar Andersson (fil. dr, Tema kultur och samhälle, Linköpings universitet): ”Nya möjligheter för långtidsarbetslösa genom att kombinera tillväxtsatsningar med arbetsintegrerande socialt företagande?”
 • Örjan Nygren (doktorand i statskunskap, Örebro universitet): ”Om ungdomsarbetslösheterna. Sparkar fakta från SCB? eller, Ett anspråkslöst förslag till slutgiltig lösning av de icke toppvärdigas livsproblem.”
 • Åsa Odin Ekman (doktorand i sociologi, University of Cambridge): ”Klasstrukturen i Sverige, 1980–2010”

2. Demokrati tillit föreningsliv och politiskt engagemang

 • Maria Oskarson (docent i statsvetenskap, Göteborgs universitet): ”Innanförskap och utanförskap som politisk skiljelinje”
 • Carl Marklund (fil. dr, Europastudier, Helsingfors universitet): ”’Kampen om öppenheten’ – Öppenhet som mål och medel”
 • Tomas Fransson (doktor i religionsvetenskap, Ersta Sköndal högskola): ”’Bara ett spel?’ Samhälle och mening i de populäraste samtida böckerna i Sverige”
 • Anne Kaun (doktorand i medie- och kommunikationsvetenskap, Södertörns högskola): ”Civic Experiences and Public Connection. Media and Young People in Estonia”

3. Klimat, solidaritet och jämlikhet

 • Sven Ove Hansson (professor i filosofi, KTH): ”Socialdemokratins idé om jämlikhet”
 • Maja Fjaestad (biträdande lektor i teknik- och vetenskapshistoria, KTH): ”Miljörörelsens antagonister? Tekniska yrkesföreningar som utmanare och förmedlare i miljödebatten”
 • Eric Brandstedt (doktorand i filosofi, Lunds universitet): ”Att skapa en solidarisk klimatpolitik”
 • Presentationerna i seminarium 3 kommenteras av Sara Karlsson, riksdagsledamot (s), ledamot i Miljö- och jordbruksutskottet.

4. Skola och utbildning

 • Tomas Englund (professor i pedagogik, Örebro universitet): ”Aktuella perspektiv på medborgerlig bildning”
 • Bo Malmberg (professor i geografi, särskilt kulturgeografi, Stockholms universitet)
 • Matilde Millares (doktorand i statsvetenskap, Stockholms universitet): ”Om offentligt och privat: I valet mellan välfärdsstat och välfärdssamhälle”
 • Presentationerna i seminarium 4 kommenteras av Kristina Persdotter, politisk sekreterare (s) i utbildningsutskottet, samt Louise Malmström, riksdagsledamot (s), ledamot i utbildningsutskottet.

Presentera paper eller uppsats under konferensen

Vi inbjuder dig som är forskare eller doktorand att presentera din forskning på konferensen. Under en av programpunkterna kommer vi att organisera en rad parallella seminarier där man kan presentera kortare papers eller uppsatser, utifrån en rad teman och forskningsfrågor som har relevans för konferensens övergripande tema om social sammanhållning (se nedan). Vi ser gärna att de som presenterar skriver papers av mer populärvetenskaplig karaktär, och att inkomna papers både innehåller mer kritiska analyser och konkreta förslag till policyförändringar. Ett paper behöver inte vara långt, det viktiga är att du ger en bild av din forskning på ett överskådligt sätt. Vi ser gärna papers eller uppsatser från olika vetenskapliga discipliner.

De papers som presenteras kommer att kommenteras och diskuteras av både forskare och politiker i de olika tematiskt indelade seminarierna, och vi kommer att erbjuda dem som så önskar att deras papers presenteras på vår hemsida. Vill du medverka på denna punkt, anmäl ett abstract för ditt paper senast 10 maj, genom det formulär som du hittar genom denna länk.

Teman för de parallella seminarierna där man kan presentera papers och uppsatser är följande:

1. Arbetsmarknad och ekonomi
Arbetsmarknadens organisering och den ekonomiska politiken har ofta varit betydelsefulla instrument för att öka den sociala sammanhållningen och jämlikheten. Under detta tema välkomnas papers som behandlar styrning av ekonomi och arbetsmarknad, facklig organisering och arbetsmarknadens funktionssätt överlag, ur såväl samtida som historiskt perspektiv.
Ansvarig: Erik Bengtsson (doktorand i ekonomisk historia, Göteborgs universitet)

2. Demokrati, tillit, föreningsliv och politiskt engagemang
Det civila samhällets och politikens organisering är av stor vikt för den sociala sammanhållningen, jämlikheten och möjligheterna till demokratiskt inflytande. Hur har den svenska folkrörelsemodellen och medborgarnas tillit till politiken och engagemang i det civila samhället förändrats under senare år, och hur påverkar detta social sammanhållning och politiskt deltagande?
Ansvarig: Magnus Wennerhag (forskare i sociologi, Göteborgs universitet och Södertörns högskola)

3. Internationell och intergenerationell solidaritet
Många av dagens politiska utmaningar går utanför nationalstatens ramar och involverar allt oftare frågor som rör framtida generationers möjlighet till ett gott liv. Frågor som hanteringen av den globala finanskrisen och klimatförändringarna saknar i olika utsträckning tydliga politiska subjekt. Hur kan vi definiera det ”vi” som ska agera och uppbringa politisk kraft för gemensam aktion? Finns det något sådant som internationell eller intergenerationell solidaritet och hur påverkar detta vårt sätt att se på politikens utmaningar?
Ansvarig: Eric Brandstedt (doktorand i praktisk filosofi, Lunds universitet)

4. Klass, genus, etnicitet och religion
Frågan om social sammanhållning i ett demokratiskt och pluralistiskt samhälle handlar även om hur olika grupper ska ges erkännande, samt hur man ska motverka olika former av diskriminering, ojämlikheter och förtryck. Under detta tema välkomnas papers som behandlar betydelsen av klass, genus, etnicitet och religionstillhörighet, när det gäller skapandet av social sammanhållning i vår samtid.

5. Skola och utbildning
Skolan har varit och kan fungera som en viktig kraft för social sammanhållning och social mobilitet. De senaste decennierna har vi sett sjunkande skolresultat ibland såväl låg- som högpresterande elever och detta samtidigt som vi har en tilltagande segregation på många håll i skolan. Under detta tema välkomnas bidrag som tar upp utvecklingen i skol- och utbildningssektorn. Särskilt välkomna är paper som berör den betydelse skola och utbildning har/kan ha för den sociala sammanhållningen i ett samhälle.
Ansvarig: Henrik Nordvall (forskare i vuxenpedagogik, Linköpings universitet)

6. Välfärdens institutioner och social trygghet
De sätt varpå välfärden och de sociala trygghetssystemen organiseras har stor betydelse för den sociala sammanhållningen och jämlikheten i samhället. Under detta tema välkomnas papers som behandlar den offentliga sektorns roll för att skapa social sammanhållning, samt vilka effekter som senare års ökade inslag av privata utförd välfärd har haft.
Ansvarig: Cecilia von Otter (doktorand i sociologi, Stockholms universitet)

Faller ditt paper eller uppsats inte under något av dessa teman, går det också bra att sända in ditt abstract till kategorin ”Övriga frågor om social sammanhållning och ojämlikhet”.

Vill du ha information om kommande verksamhet som arrangeras av Arbetarrörelsens forskarnätverk, skicka ett mejl till a-forskarnatverket-subscribe@yahoogroups.com, eller gå med i vår grupp på Facebook via följande länk.

Välkommen!

Annons

1 tanke på “2012 års konferens

 1. Pingback: Non-profit – låt LO visa vägen! | Lena Sommestad

Kommentarer är stängda.